<< آگهی مزایده حضوری دو واحد آپارتمان>>

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 ژانویه 2020 | 10:03 ق.ظ
<< آگهی مزایده حضوری دو واحد آپارتمان data-src=

وزارت کشور

استانداری خوزستان

سازمان همیاری شهرداریهای خوزستان

<< آگهی مزایده حضوری دو واحد آپارتمان>>

 

سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان به استناد مصوبه شماره ۴۳۱ مورخه ۲۰/۰۸/۹۸ جلسه هیئت مدیره در نظر دارد دو باب واحد آپارتمان را با مشخصات و شرایط مشروحه ذیل واقع در خیابان چهارده کیانپارس فاز اول – روبروی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی- مجتمع پزشکی (تخصصی و فوق تخصصی) با کاربری درمانی به فروش برساند. علاقمندان به شرکت در مزایده میتوانند پس از هماهنگی  و اخذ مدارک  و مستندات از طریق تلفن شماره

پیشنهادات خود را حداکثر از تاریخ انتشار به مدت ده روز به دبیرخانه محرمانه سازمان پس از تکمیل در پاکات بسته و ترجیحا مهر و موم شده تحویل نمایند.

 

ردیف نوع و نشانی ملک عرصه و اعیان سپرده شرکت در مزایده
۱ یک باب آپارتمان نوساز کلید اول به شماره (E) واقع در کیانپارس فاز اول خیابان ۱۴ طبقه سوم مجتمع پزشکی (تخصصی و فوق تخصصی) آپارتمان طبقه سه شماره واحد E)) با مساحت حدودا ۲۰/۱۳۵ مترمربع دارای دوپارکینگ – فول امکانات – دوتا آسانسور

 

%۵ قیمیت پیشنهادی
۲ یک باب آپارتمان نوساز کلید اول به شماره (B) واقع در کیانپارس خیابان ۱۴ فاز اول طبقه سوم مجتمع پزشکی (تخصصی و فوق تخصصی) آپارتمان طبقه سه شماره واحد (B) با مساحت حدودا ۲۰/۱۰۳ متر مربع دارای دو پارکینگ – فول امکانات- دوتا آسانسور %۵ قیمیت پیشنهادی

 

ب : شرایط مزایده:

  • شرکت کنندگان در آگهی می توانند پس از رویت و بازدید آپارتمان ها، پیشنهادات خود را برای یک یا دو واحد از اقلام مندرج در جدول فوق در قالب فرم به پیوست ارائه کنند، لیکن باید برای هر واحد جداگانه و مستقل فرم قیمت پیشنهادی تکمیل گردد.
  • سپرده های شرکت در آگهی باید به حساب شماره ۳/۶۸۹۵۱۳۲/۱۰ نزد بانک رسالت شعبه مرکزی واریز گردد.
  • بابت خرید اسناد و مدارک مبلغ پانصد هزار ریال به حساب جاری /۶۸۹۵۱۳۲/۱۰ نزد بانک رسالت شعبه مرکزی واریز گردد.
  • ایام بازدید از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت تعیین شده، آخرین روز مهلت ارائه مدارک و پیشنهادات می باشد.
  • سازمان در رد یا تایید پیشنهادات مجاز می باشد.
  • به مدارک مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
اهواز
محل كد آمار