آگهی اسامی و کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۸ ق٫ظ
آگهی اسامی و کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز ،در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه اهواز می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز به شرح زیر می باشد:   ۱- […]

،در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه اهواز می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اهواز به شرح زیر می باشد:

 

۱- خانم معصومه ابراهیمی فرزند علی رضا کد نامزد ۱۱۲۱

۲ -خانم مریم ابریشم کار فرزند قنبرعلی کد نامزد ۱۱۲۴

۳- آقای هادی ابوعلی فرزند یداله کد نامزد ۱۱۲۵

۴- آقای صالح اچرش فرزند طاهر کد نامزد ۱۱۲۶

۵- خانم سیده سیما احمدپوری فرزند سیدظهراب کد نامزد ۱۱۲۷

۶ -آقای احمدرضا احمدی فرزند رجب کد نامزد ۱۱۲۸

۷- آقای روزبه احمدی فرزند جان محمد کد نامزد ۱۱۴۲

۸- آقای محمدعلی احمدی فرزند پنجیکی کد نامزد ۱۱۴۶

۹- آقای مهرداد احمدی فرزند فریبرز کد نامزد ۱۱۴۷

۱۰- آقای نجم الدین احمدی فرزند بیت الله کد نامزد ۱۱۴۸

۱۱- خانم فرخنده احمدی بابادی فرزند اصلان کد نامزد ۱۱۴۹

۱۲- آقای سیدمرتضی احمدی تبار فرزند سیدمندنی کد نامزد ۱۱۵۱

۱۳- آقای امیرعباس احمدی جوان فرزند علی بابا کد نامزد ۱۱۵۲

۱۴- خانم مریم اخلاقی نسب فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۱۵۶

۱۵- آقای یداله اخلاقی نسب فرزند خلیفه کد نامزد ۱۱۵۷

۱۶- آقای محسن آخوند فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۱۵۸

۱۷-آقای سیامک اردشیری فرزند غریب کد نامزد ۱۱۶۱

۱۸ -خانم بیتا ارزانی بیرکانی فرزند علی کد نامزد ۱۱۶۲

۱۹- آقای سعید آزیش فرزند نجفی کد نامزد ۱۱۶۷

۲۰- آقای خالد آژ مشهور به خالد حیدری فرزند حسین کد نامزد ۱۱۶۸

۲۱- آقای شاهرخ استادعلی عسکری فرزند شاپور کد نامزد ۱۱۶۹

۲۲- آقای فریدون اسداللهی فرزند رجب کد نامزد ۱۱۷۱

۲۳- آقای صابر اسدپور فرزند حسن کد نامزد ۱۱۷۲

۲۴- آقای یونس اسفندیاری نژاد فرزند محمد کد نامزد ۱۱۷۵

۲۵- آقای امین اسکندری فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۱۷۶

۲۶- آقای حمزه اسکندری فرزند مصطفی کد نامزد ۱۱۷۹

۲۷- آقای حسین اسماعیلی فر فرزند بارانی کد نامزد ۱۱۸۱

۲۸- آقای سجاد اسمی پور فرزند براتعلی کد نامزد ۱۱۸۲

۲۹- آقای رستم اشرف پوربیرگانی فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۱۸۴

۳۰- آقای علیرضا اصغری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۱۸۵

۳۱- آقای محمدصادق اعلائی فرزند منوچهر کد نامزد ۱۱۸۷

۳۲- آقای مهدی افشارنژاد فرزند مالک کد نامزد ۱۱۹۱

۳۳- آقای محمدمهدی افصحی فرزند محسن کد نامزد ۱۱۹۴

۳۴- آقای ایمان آقاملاپور مشهور به امامقلى فرزند نقدعلی کد نامزد ۱۱۹۵

۳۵- خانم فرخنده اکبرزاده دشت بزرگ فرزند اکبر کد نامزد ۱۱۹۶

۳۶- آقای سیدمیثم آلبوشوکه فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۱۹۸

۳۷- آقای فالح البوغبیش مشهور به حلفى فرزند کریم کد نامزد ۱۲۱۱

۳۸- آقای محمدرضا آل خمیس مشهور به رضا فرزند سجاد کد نامزد ۱۲۱۲

۳۹- آقای اسماعیل الماسی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۱۴

۴۰- آقای هادی الهائی مشهور به هادی حیاوی فرزند خدیر کد نامزد ۱۲۱۵

۴۱- آقای اسماعیل امامی فرزند بیژن کد نامزد ۱۲۱۶

۴۲- آقای سعید امانی فرزند البرز کد نامزد ۱۲۱۷

۴۳- خانم سودابه آمده فرزند مهراب کد نامزد ۱۲۱۹

۴۴- آقای عبدالرضا ام غریب زاده سعیدی فرزند مالک کد نامزد ۱۲۲۱

۴۵- آقای افشین امیری مشهور به افشین کمایى فرزند رمضان کد نامزد ۱۲۲۵

۴۶- آقای علی امیری فرزند کرم الله کد نامزد ۱۲۲۶

۴۷- خانم آزیتا امینی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۲۲۷

۴۸- آقای محمدامین امینی فرزند منصور کد نامزد ۱۲۲۸

۴۹- آقای عباس اندیشه فرزند علی کد نامزد ۱۲۲۹

۵۰- آقای علی اهوازی خلف زاده فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۲۴۲

۵۱- آقای محمدطاهر اورده فرزند قدرت الله کد نامزد ۱۲۴۴

۵۲ -خانم مریم اورک فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۴۵

۵۳- آقای میثم ایاسی فرزند عبدالحمید کد نامزد ۱۲۴۸

۵۴- آقای محمدرضا ایزدی فرزند حیدر کد نامزد ۱۲۴۹

۵۵ -آقای میثم ایوبی فرد فرزند عبدالجلیل کد نامزد ۱۲۵۱

۵۶- آقای شهرام بابااحمدی رضائی فرزند سیف اله کد نامزد ۱۲۵۴

۵۷- آقای ابراهیم بابادی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۵

۵۸- آقای کیوان بابادی فرزند عیدی محمد کد نامزد ۱۲۵۶

۵۹- آقای منصور بابادی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۵۷

۶۰- آقای غلامحسین بابائی مشهور به شهرام بابائى فرزند غفور کد نامزد ۱۲۵۸

۶۱- آقای مهدی باجی مشهور به کعبی الباجى فرزند مجید کد نامزد ۱۲۵۹

۶۲- خانم زینب باغ بهشتی فرزند قربان کد نامزد ۱۲۶۱

۶۳- آقای سعید باوی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۴

۶۴- خانم معصومه بدوان فرزند چلوب کد نامزد ۱۲۶۷

۶۵- آقای احمد براتی فرزند سرافراز کد نامزد ۱۲۶۸

۶۶- آقای میثم برگ بیدوندی فرزند محمود کد نامزد ۱۲۷۱

۶۷- آقای عادل برنادل فرزند علی کد نامزد ۱۲۷۲

۶۸- آقای امیرحسین برهمند فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۷۴

۶۹- آقای محمود بروایه فرزند گطیوش کد نامزد ۱۲۷۶

۷۰- آقای مسعود برون فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۷۸

۷۱- آقای مهرزاد برون مشهور به مهرداد بدوان فرزند ملک محمد کد نامزد ۱۲۷۹

۷۲- خانم فاطمه برون کیانی فرزند علی نقی کد نامزد ۱۲۸۱

۷۳- آقای فرشاد بشردوست فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۲۸۲

۷۴- آقای حسین بغلانی فرزند مطیر کد نامزد ۱۲۸۴

۷۵- آقای سیدعلی بلدی مشهور به سلطانعلى بلدی فرزند پنجعلی کد نامزد ۱۲۸۵

۷۶- آقای طهماسب بلدی فرزند علی کد نامزد ۱۲۸۶

۷۷- آقای عباس بنی تمیم مشهور به عباس الطرفى فرزند صدام کد نامزد ۱۲۸۹

۷۸- آقای محمدرضا بنی تمیمی فرزند فالح کد نامزد ۱۲۹۱

۷۹- خانم انیسه بنی طرفی فرزند عبدالصاحب کد نامزد ۱۲۹۲

۸۰- خانم مهناز بهادری فرزند لطیف کد نامزد ۱۲۹۴

۸۱- آقای رضا بهادری بیرگانی فرزند کامران کد نامزد ۱۲۹۵

۸۲- آقای ارسلان بهرام نژاد فرزند بهرام کد نامزد ۱۲۹۷

۸۳- آقای محمد بهمنش فرزند عباس کد نامزد ۱۲۹۹

۸۴- آقای جواد بهمنی فرزند منوچهر کد نامزد ۱۴۱۱

۸۵- آقای حسن بهمنی فرزند خدارحم کد نامزد ۱۴۱۲

۸۶- آقای سهراب بهمنی نیا فرزند مهمد کد نامزد ۱۴۱۴

۸۷- آقای علی بهمئی مشهور به على بهمنى فرزند مصطفی کد نامزد ۱۴۱۷

۸۸- آقای محمد بهوند فرزند علی کد نامزد ۱۴۱۸

۸۹- آقای غلام عباس بهوندی فرزند کریم کد نامزد ۱۴۱۹

۹۰- آقای محمد بوستانی فرزند نادعلی کد نامزد ۱۴۲۲

۹۱- آقای جابر بوعذار فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۲۴

۹۲- آقای علی محمد بیات فرزند علی کد نامزد ۱۴۲۶

۹۳- خانم زهرا بیت سیاح مشهور به زهرا بنى طرف فرزند فرحان کد نامزد ۱۴۲۷

۹۴- آقای عباس پاپی پور فرزند عیدی کد نامزد ۱۴۲۸

۹۵- آقای الیاس پاپی زاده فرزند علیرضا کد نامزد ۱۴۲۹

۹۶- آقای علی پارسی فر فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۴۴۱

۹۷- آقای افشین پرویزی فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۴۴۵

۹۸- آقای رامین پرویزی بابادی فرزند پرویز کد نامزد ۱۴۴۶

۹۹- آقای سیدیوسف پژوهنده فرزند سیدعادل کد نامزد ۱۴۴۷

۱۰۰- خانم معصومه پوربهادر فرزند حسن کد نامزد ۱۴۴۸

۱۰۱- آقای فرشید پورحاجت فرزند سلطانمراد کد نامزد ۱۴۴۹

۱۰۲- آقای حسین پورسلطانیان مشهور به حسین پورسلطان فرزند جمشید کد نامزد ۱۴۵۲

۱۰۳- آقای علی پورسیدی فرزند جبار کد نامزد ۱۴۵۴

۱۰۴- آقای بهزاد پورسینا فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۴۵۵

۱۰۵- آقای مسعود پورشریف فرزند خلف کد نامزد ۱۴۵۶

۱۰۶- آقای محمدرضا پورفصیح فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۵۷

۱۰۷- خانم فرانک پورمهدی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۵۸

۱۰۸- آقای سیدمحمدعلی پورموسوی فرزند سیدعبدالمحمد کد نامزد ۱۴۵۹

۱۰۹- آقای مسعود پولادوند فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۱

۱۱۰- آقای میثم تارم فرزند خنیاب کد نامزد ۱۴۶۴

۱۱۱- آقای نصرت الله تامرادی فرزند احمد کد نامزد ۱۴۶۵

۱۱۲- آقای محمد تبعه عقبی فرزند عزیز کد نامزد ۱۴۶۶

۱۱۳- آقای علی تقی پور فرزند عیسی کد نامزد ۱۴۶۷

۱۱۴- آقای صادق تلاوری فرزند رحمن کد نامزد ۱۴۶۹

۱۱۵- آقای رحیم تمیمی حلفی فرزند عباس کد نامزد ۱۴۷۱

۱۱۶- آقای مهدی جابری زاده مشهور به مهدی انصاری فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۴۷۲

۱۱۷- آقای امید جاسمی زاده فرزند علی کد نامزد ۱۴۷۴

۱۱۸- خانم مریم جاسمی زرگانی فرزند هادی کد نامزد ۱۴۷۵

۱۱۹- آقای محمدامین جامعی فرزند طاهر کد نامزد ۱۴۷۶

۱۲۰- آقای حسین جانعلی وند فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۷۷

۱۲۱- آقای مرتضی جاویدان فرزند مجید کد نامزد ۱۴۷۹

۱۲۲- آقای علی جرف زاده فرزند چاسب کد نامزد ۱۴۸۱

۱۲۳- آقای حسین جرفی زاده مشهور به سجاد جرفى زاده فرزند علی کد نامزد ۱۴۸۲

۱۲۴- آقای سعید جعفری فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۴۸۴

۱۲۵- آقای سیدفخرالدین جعفری مشهور به سید حسین جعفری فرزند سیدجمال کد نامزد ۱۴۸۵

۱۲۶- آقای احمد جلالی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۸۶

۱۲۷- آقای علی جلالی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۴۸۷

۱۲۸- آقای امیرحسین جلالیان لرکی فرزند جمشید کد نامزد ۱۴۸۸

۱۲۹- آقای مهراب جلالیان لرکی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۴۸۹

۱۳۰- آقای ابوالقاسم جلیلی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۴۹۱

۱۳۱- خانم سمیرا جلیلی فرزند داراب کد نامزد ۱۴۹۲

۱۳۲- آقای محمدرضا جلیلی سڃه گانی فرزند فریدون کد نامزد ۱۴۹۴

۱۳۳- آقای امین جلیلی فرد فرزند جان محمد کد نامزد ۱۴۹۵

۱۳۴- آقای بابک جلیلی نرگسی فرزند برزو کد نامزد ۱۴۹۷

۱۳۵- آقای وحید جمالپورمالک آبادی فرزند حاجت مراد کد نامزد ۱۴۹۹

۱۳۶- آقای مجید جمشیدی مقدم فرزند یداله کد نامزد ۱۵۱۱

۱۳۷- خانم ستاره جمیلی زاده فرزند زاهد کد نامزد ۱۵۱۲

۱۳۸- آقای شاهپور جهانبانی وشاره فرزند سرمست کد نامزد ۱۵۱۴

۱۳۹- آقای منوچهر جهانگیری فرزند محمدمراد کد نامزد ۱۵۱۶

۱۴۰- آقای سیدسروش جهان مهر فرزند سیدعبدالحسین کد نامزد ۱۵۱۷

۱۴۱- آقای محمدرضا جهانی فرزند عباس کد نامزد ۱۵۱۸

۱۴۲- آقای شاهین جوهری پوررامهرمزی فرزند محمود کد نامزد ۱۵۲۲

۱۴۳- آقای مهدی چاملی مشهور به معربى شاخى فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۵۲۴

۱۴۴- آقای رحمان چراغی بابادی فرزند کریم کد نامزد ۱۵۲۵

۱۴۵- خانم آسیه چعبی فرزند مجید کد نامزد ۱۵۲۶

۱۴۶- آقای رحیم چلداوی فرزند چاسب کد نامزد ۱۵۲۷

۱۴۷- خانم سعاد چنانی مشهور به سعاد بنداوی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۵۲۸

۱۴۸- آقای غلامعلی چهارلنگی فرزند ولی کد نامزد ۱۵۴۱

۱۴۹- آقای احسان چهرازی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۵۴۲

۱۵۰- خانم مرضیه حاتم نژاد فرزند نادر کد نامزد ۱۵۴۴

۱۵۱- آقای علی حاتمی فرزند علی زمان کد نامزد ۱۵۴۵

۱۵۲- آقای سیامک حاتمی غریبوند فرزند محمدیار کد نامزد ۱۵۴۶

۱۵۳- آقای ناصر حاجتی بردمیلی فرزند حاجی علی کد نامزد ۱۵۴۹

۱۵۴- خانم مهری حاجی پور فرزند خدایار کد نامزد ۱۵۵۲

۱۵۵- آقای هومن حاجی پور فرزند خدارحم کد نامزد ۱۵۵۴

۱۵۶- آقای علی مراد حافظی فرزند شاهمراد کد نامزد ۱۵۵۶

۱۵۷- آقای حامد حامدپور فرزند بیژن کد نامزد ۱۵۵۷

۱۵۸- آقای رحیم حبیب الهی فرزند فرامرز کد نامزد ۱۵۵۸

۱۵۹- خانم فروزان حبیبی فرزند غلامشاه کد نامزد ۱۵۵۹

۱۶۰- آقای حیدر حجتی نیا فرزند قپونی کد نامزد ۱۵۶۱

۱۶۱- آقای فرزاد حدادی بابادی فرزند فتح اله کد نامزد ۱۵۶۲

۱۶۲- آقای جواد حردانی فرزند مراد کد نامزد ۱۵۶۴

۱۶۳- آقای حاتم حردانی فرزند عبدالجبار کد نامزد ۱۵۶۵

۱۶۴- آقای عباس حردانی فرزند مجید کد نامزد ۱۵۶۶

۱۶۵- آقای علی حردانی فرزند هامل کد نامزد ۱۵۶۷

۱۶۶- آقای عبدالمجید حریزاوی فرزند موسی کد نامزد ۱۵۶۸

۱۶۷- آقای احمد حزباوی مشهور به احمد ناجى فرزند حاسود کد نامزد ۱۵۶۹

۱۶۸- آقای سیدامین حسن زاده فرزند سیدعلی محمد کد نامزد ۱۵۷۱

۱۶۹- آقای محمد حسین پور فرزند ناصر کد نامزد ۱۵۷۴

۱۷۰- آقای علی حسین پورمهامید فرزند کاظم کد نامزد ۱۵۷۵

۱۷۱- آقای سیدمهدی حسینی فرزند سیدموسی کد نامزد ۱۵۷۶

۱۷۲- آقای سیدمهدی حسینی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۵۷۷

۱۷۳- خانم سیده فاطمه حسینی فرزند سیدداود کد نامزد ۱۵۷۸

۱۷۴- خانم مژگان حسینی فرزند اصغر کد نامزد ۱۵۷۹

۱۷۵- آقای سیدشکرخدا حسینی فرد فرزند محمدرحیم کد نامزد ۱۵۸۲

۱۷۶- آقای محمدرضا حسینی وفا فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۱۵۸۴

۱۷۷- آقای صادق حمیداوی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸۶

۱۷۸- خانم کامله حمیداوی محمدپور مشهور به کامله حمید فرزند کاظم کد نامزد ۱۵۸۷

۱۷۹- آقای مجاهد حنصی سواری مشهور به جواد حنصى سواری فرزند منصور کد نامزد ۱۵۸۸

۱۸۰- آقای خلیل حویزئی زاده فرزند عبدالحسن کد نامزد ۱۵۸۹

۱۸۱- آقای حسین حیات داودی فرزند حسن کد نامزد ۱۵۹۱

۱۸۲- آقای حسن حیدری فرزند یونس کد نامزد ۱۵۹۲

۱۸۳- آقای حسین حیدری مشهور به امیر حسین حیدری کردزنگنه فرزند پرویز کد نامزد ۱۵۹۴

۱۸۴- آقای صالح حیدری فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۵۹۵

۱۸۵- آقای محمدباقر حیدری فرزند عبدالمنعم کد نامزد ۱۵۹۶

۱۸۶- آقای همایون حیدری فرزند احمد کد نامزد ۱۵۹۷

۱۸۷- آقای سیروس حیدری گورداگونی فرزند امیرحسین کد نامزد ۱۵۹۸

۱۸۸- آقای مجید خادم زاده فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۹۹

۱۸۹- خانم سیده مائده خاکوندان فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۶۱۱

۱۹۰- آقای عبدالله خالدی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۶۱۲

۱۹۱- آقای رضا خالدیان فرزند سعید کد نامزد ۱۶۱۴

۱۹۲- خانم لاله خدابخشی اردلی فرزند امیدوار کد نامزد ۱۶۱۶

۱۹۳- آقای امیرحشمت خدمتی بازکیائی فرزند رضا کد نامزد ۱۶۱۷

۱۹۴- آقای امید خزائی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۶۱۸

۱۹۵- آقای مسعود خسروی حاجیوند فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۶۲۲

۱۹۶- خانم ویلا خسروی نژاد فرزند افراسیاب کد نامزد ۱۶۲۴

۱۹۷- آقای حسن خواجوی نژاد فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۶۲۷

۱۹۸- آقای جانعلی خورشیدی فرزند خونعلی کد نامزد ۱۶۲۸

۱۹۹- خانم ساناز خورشیدی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۱۶۲۹

۲۰۰- آقای سیروان خیری اوروند مشهور به جاسم خیری اوروند فرزند لطف اله کد نامزد ۱۶۴۱

۲۰۱- خانم ستاره دانش خواه فرزند فریدون کد نامزد ۱۶۴۴

۲۰۲- آقای حمداله داودی فرزند شکراله کد نامزد ۱۶۴۶

۲۰۳- خانم خدیجه داودی فرزند علیرحم کد نامزد ۱۶۴۷

۲۰۴- آقای سجاد داودی فرزند فرامرز کد نامزد ۱۶۴۸

۲۰۵- آقای عبداله داودی مشهور به بهنام داودی فرزند علیمحمد کد نامزد ۱۶۴۹

۲۰۶- آقای محمد داودی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۵۱

۲۰۷- آقای محمدرضا داودی نژاد فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۶۵۲

۲۰۸- آقای محمد دخیل زاده فرزند نعیم کد نامزد ۱۶۵۴

۲۰۹- آقای سیدمحمد درستان فرزند سیدعباس کد نامزد ۱۶۵۵

۲۱۰- خانم خدیجه دشت بزرگ فرزند حسین کد نامزد ۱۶۵۶

۲۱۱- آقای مرتضی دشت بزرگ فرزند علی کد نامزد ۱۶۵۷

۲۱۲- آقای کاظم دشت بزرگی فرزند حمید کد نامزد ۱۶۵۸

۲۱۳- آقای حمید دغاغله فرزند یابر کد نامزد ۱۶۵۹

۲۱۴- خانم فاطمه دغاقله فرزند عبدالنبی کد نامزد ۱۶۶۱

۲۱۵- آقای ناصر دلفی فرزند حمید کد نامزد ۱۶۶۲

۲۱۶- آقای حسین دلفی منش فرزند حمید کد نامزد ۱۶۶۴

۲۱۷- آقای بهمن دهفولی فرزند علی کد نامزد ۱۶۶۵

۲۱۸- آقای علی دوستی مشهور به دکتر دوستى فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۶۷

۲۱۹- آقای منوچهر دوستی فرزند جانمحمد کد نامزد ۱۶۶۸

۲۲۰- آقای مجید دوستی میرقائد فرزند سعید کد نامزد ۱۶۶۹

۲۲۱- آقای حمزه دیلمی زاده فرزند امیر کد نامزد ۱۶۷۱

۲۲۲- آقای کرمعلی دینارونی فرزند فرج اله کد نامزد ۱۶۷۲

۲۲۳- آقای قاسم دیوانی مشهور به قاسم بغلانى فرزند حسن کد نامزد ۱۶۷۴

۲۲۴- آقای مجتبی ذوالفقاری فرزند فرامرز کد نامزد ۱۶۷۵

۲۲۵- آقای مهدی رامهرمزی مشهور به مهدی رامهرمزی فرزند امیرحسین کد نامزد ۱۶۷۷

۲۲۶- آقای سعادت رحمانی فرزند مسعود کد نامزد ۱۶۷۹

۲۲۷- آقای حسین رحمانی زاده فرزند علی کد نامزد ۱۶۸۱

۲۲۸- آقای شاپور رحیمی فرزند منصور کد نامزد ۱۶۸۲

۲۲۹- خانم مژگان رحیمی منجزی فرزند قهرمان کد نامزد ۱۶۸۴

۲۳۰- آقای رضا رستمی فرزند عبدشاه کد نامزد ۱۶۸۵

۲۳۱- خانم سمیه رسولی اصل فرزند احمد کد نامزد ۱۶۸۶

۲۳۲- آقای مصطفی رشیدی فرزند رضا کد نامزد ۱۶۸۷

۲۳۳- آقای عبدالحمید رشیدی راد فرزند جابر کد نامزد ۱۶۸۸

۲۳۴- آقای سجاد رشیدی منفرد فرزند امیر کد نامزد ۱۶۸۹

۲۳۵- آقای داود رضائی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۶۹۱

۲۳۶- آقای کرامت رضائی فرزند قلی کد نامزد ۱۶۹۲

۲۳۷- خانم عاطفه رضائی فر فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۶۹۴

۲۳۸- آقای ابراهیم رضائی میرقائد فرزند سلطانمراد کد نامزد ۱۶۹۵

۲۳۹- آقای علیرضا رضائی ورزرد فرزند علی کد نامزد ۱۶۹۶

۲۴۰- آقای سیدمحمدجواد رضوی فرزند عبدالنبی کد نامزد ۱۶۹۸

۲۴۱- آقای قیس رفیعی مشهور به قیس زرگانى فرزند عزیز کد نامزد ۱۷۱۲

۲۴۲- آقای احمد رفیعی نیا فرزند رجب علی کد نامزد ۱۷۱۴

۲۴۳- آقای ایمان رمضانی فرزند امیرقلی کد نامزد ۱۷۱۵

۲۴۴- آقای رئوف رواشدحسن پور فرزند حاکم کد نامزد ۱۷۱۶

۲۴۵- آقای امین روحانی نژاد فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۱۷

۲۴۶- آقای محمدامین روحی حدید فرزند شمال کد نامزد ۱۷۱۸

۲۴۷- آقای اکبر ریحانی زاده فرزند عبدالحسن کد نامزد ۱۷۱۹

۲۴۸- آقای محمود رئیسیان مشهور به محمود رئیسى فرزند علی باز کد نامزد ۱۷۲۱

۲۴۹- آقای محمدمهدی زارع فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۷۲۲

۲۵۰- آقای حجت الله زارع زاده فرزند فرج الله کد نامزد ۱۷۲۴

۲۵۱- آقای داود زراسوندمهری فرزند حسن کد نامزد ۱۷۲۵

۲۵۲- آقای حمید زرگان فرزند یبیر کد نامزد ۱۷۲۶

۲۵۳- آقای عباس زرگانی پور فرزند ناصر کد نامزد ۱۷۲۷

۲۵۴- آقای محمدرضا زرگران خوزانی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۷۲۸

۲۵۵- خانم آذر زمان پور فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۷۴۱

۲۵۶- خانم فاطمه زمان زاده فرزند شنبه کد نامزد ۱۷۴۲

۲۵۷-آقای مهدی زمانی زاده فرزند داریوش کد نامزد ۱۷۴۴

۲۵۸- آقای احمد زنگنه فرزند سیاوش کد نامزد ۱۷۴۵

۲۵۹- خانم میترا زنگنه فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۴۶

۲۶۰- آقای هوشنگ زنگنه فرزند عباس کد نامزد ۱۷۴۷

۲۶۱-آقای کیامرث زنگنه بندانی مشهور به کیامرث بندانى فرزند حاجی کد نامزد ۱۷۴۸

۲۶۲- آقای عباس زهیری فرزند لطیف کد نامزد ۱۷۴۹

۲۶۳- آقای هادی زهیری فرزند خزعل کد نامزد ۱۷۵۱

۲۶۴- آقای امیر زویدات فرزند غضبان کد نامزد ۱۷۵۲

۲۶۵- آقای حمید زویداویان فرزند یوسف کد نامزد ۱۷۵۴

۲۶۶- آقای حسین زیدوندی مشهور به حسین زیدونى فرزند علی کد نامزد ۱۷۵۵

۲۶۷- آقای حسین سادات تلقری فرزند فضل اله کد نامزد ۱۷۵۶

۲۶۸- خانم سمیه ساسان فرزند غلامعباس کد نامزد ۱۷۵۷

۲۶۹- آقای علی ساعدی مشهور به عون ساعدی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۵۸

۲۷۰- خانم امیره ساکی فرزند عباس کد نامزد ۱۷۵۹

۲۷۱- آقای حسین ساکی فرزند جلیل کد نامزد ۱۷۶۲

۲۷۲- آقای رضا ساکی فرزند حبیب کد نامزد ۱۷۶۴

۲۷۳- آقای محمد سالاروند فرزند براتعلی کد نامزد ۱۷۶۵

۲۷۴- آقای مهدی سالم مشهور به مهدی زرگانى فرزند عبدالمجید کد نامزد ۱۷۶۶

۲۷۵- آقای آرمین سبزعلی زاده فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۷۶۸

۲۷۶- آقای فرید سبهانی فرزند رحمه کد نامزد ۱۷۷۱

۲۷۷- آقای هدایت الله سپهری بروجنی فرزند فرج الله کد نامزد ۱۷۷۲

۲۷۸- آقای احمد سراج فرزند محمدجواد کد نامزد ۱۷۷۴

۲۷۹- خانم لیلا سرخه نژاد فرزند علی کد نامزد ۱۷۷۵

۲۸۰- آقای محمدرضا سرلک فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۷۷۸

۲۸۱- آقای ابراهیم سعدونی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۷۹

۲۸۲- آقای اسماعیل سعدونی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۸۱

۲۸۳- آقای بهادر سعدی ال کثیر فرزند حاجت کد نامزد ۱۷۸۲

۲۸۴-آقای کریم سعیداوی فرزند لطیف کد نامزد ۱۷۸۴

۲۸۵- آقای عادل سعیدی پور فرزند قبادعلی کد نامزد ۱۷۸۵

۲۸۶- آقای بهزاد سلامات فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۷۸۶

۲۸۷- آقای عباس سلحشور فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۷۸۸

۲۸۸- آقای محمدرضا سلطانی منش فرزند مسعود کد نامزد ۱۷۹۱

۲۸۹- آقای هادی سلمان پور فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۷۹۲

۲۹۰- آقای بهمن سلیمانی بابادی فرزند غلام عباس کد نامزد ۱۷۹۴

۲۹۱- آقای عبدالزهرا سنواتی فرزند خلف کد نامزد ۱۷۹۶

۲۹۲- آقای احمد سواری مشهور به حمودسواری فرزند سعید کد نامزد ۱۷۹۷

۲۹۳- آقای اسماعیل سواری فرزند خلف کد نامزد ۱۷۹۸

۲۹۴- آقای امجد سواری فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۷۹۹

۲۹۵- آقای حسین سواری فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۱۲

۲۹۶- آقای علی سواری فرزند محمد کد نامزد ۱۸۱۵

۲۹۷- آقای علی سواری مشهور به سرهنگ سواری فرزند یوسف کد نامزد ۱۸۱۶

۲۹۸- آقای علی سواری فرزند حنو کد نامزد ۱۸۱۷

۲۹۹- آقای علی سواری فرزند نعیم کد نامزد ۱۸۱۸

۳۰۰- آقای علی سواری فرزند عبدالساده کد نامزد ۱۸۱۹

۳۰۱- آقای کمال سواری فرزند عاشور کد نامزد ۱۸۲۲

۳۰۲- آقای یاسین سواری فرزند یسر کد نامزد ۱۸۲۵

۳۰۳- آقای عباس سواری خواه فرزند جاسم کد نامزد ۱۸۲۷

۳۰۴- آقای محمدعلی سواعدی فرزند سعدی کد نامزد ۱۸۲۸

۳۰۵- آقای علیرضا سویدی فرزند عبدالنبی کد نامزد ۱۸۲۹

۳۰۶- آقای ایمان سیاتیری فرزند حسین کد نامزد ۱۸۴۱

۳۰۷- آقای رضا سیاحی فرزند مریدو کد نامزد ۱۸۴۲

۳۰۸- خانم زینب سیاحی فرزند خشین کد نامزد ۱۸۴۴

۳۰۹- آقای سعید سیاحی فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۴۵

۳۱۰- آقای عبداله سیاحی فرزند جبار کد نامزد ۱۸۴۶

۳۱۱- آقای محمدعلی سیاحی مشهور به محمود سیاحى فرزند عبدالشیخ کد نامزد ۱۸۴۸

۳۱۲- آقای شهرام سیاحی زاده فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۸۴۹

۳۱۳- آقای روزبه سیدنژاد فرزند علی کد نامزد ۱۸۵۱

۳۱۴- آقای عبدالوهاب سیلاوی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۸۵۲

۳۱۵- آقای عیسی سیلاوی فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۱۸۵۴

۳۱۶- آقای مهدی سیلاوی فرزند منصور کد نامزد ۱۸۵۵

۳۱۷- خانم فاطمه شاغولی فرزند مسعود کد نامزد ۱۸۵۶

۳۱۸- آقای غلامرضا شانه سازان فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۵۷

۳۱۹- آقای امید شایان دوست فرزند عاشور کد نامزد ۱۸۵۸

۳۲۰- آقای محمد شایسته فر فرزند صفر کد نامزد ۱۸۵۹

۳۲۱- آقای اسمعیل شبرنگی مشهور به دشت بزرگ – قطب الدین فرزند جواد کد نامزد ۱۸۶۱

۳۲۲- آقای امین شحیطاوی فرزند حسن کد نامزد ۱۸۶۵

۳۲۳- آقای سیدسعید شرفاء فرزند سیدشلش کد نامزد ۱۸۶۶

۳۲۴-آقای هادی شرفی مشهور به شریفى ، شرفه فرزند مختاظ کد نامزد ۱۸۶۷

۳۲۵- آقای آرمان شریف ابراهیمی مشهور به بهروز شریف ابراهیمى فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۶۸

۳۲۶-خانم پردیس شریف پور فرزند جعفرقلی کد نامزد ۱۸۶۹

۳۲۷- آقای احمد شریفی فرزند تویج کد نامزد ۱۸۷۱

۳۲۸- آقای احمد شریفی فرزند لعیبی کد نامزد ۱۸۷۲

۳۲۹- آقای امید شریفی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۸۷۴

۳۳۰- آقای امیررضا شریفی فرزند مجید کد نامزد ۱۸۷۵

۳۳۱- آقای محمدعلی شریفی فرزند سلمان کد نامزد ۱۸۷۶

۳۳۲-آقای مرتضی شریفی فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۷۷

۳۳۳- آقای مسعود شریفی فرزند مضفر کد نامزد ۱۸۷۸

۳۳۴- آقای مهدی شریفی فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۷۹

۳۳۵- آقای علی رضا شش بلوکی مشهور به على رضا قشقایى فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۸۱

۳۳۶- آقای جعفر شعبان پورخزینه مشهور به جعفر سلامى فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۸۸۲

۳۳۷- آقای حسین شفیعی مشهور به حسین شفیعى فرزند محمد کد نامزد ۱۸۸۴

۳۳۸- خانم وسام شلتوکی فرزند حسن کد نامزد ۱۸۸۵

۳۳۹- آقای شهریار شهروئی فرزند کریم کد نامزد ۱۸۸۶

۳۴۰- آقای حامد شهریاری فرزند محمد کد نامزد ۱۸۸۷

۳۴۱- آقای مسعود شهریاری فرزند اله مراد کد نامزد ۱۸۸۹

۳۴۲- خانم نیره شهریسوند فرزند محسن کد نامزد ۱۸۹۱

۳۴۳- آقای سیدعلی شوکتیان مشهور به سیدعلى البوشوکه فرزند سیدمحسن کد نامزد ۱۸۹۲

۳۴۴- آقای محمد شیرازی فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۱۸۹۶

۳۴۵- آقای اصغر شیرالی فرزند عباس کد نامزد ۱۸۹۷

۳۴۶- آقای جهانبخش شیرمردی فرزند اسحق کد نامزد ۱۸۹۸

۳۴۷- آقای سیدآرمان شیرمردی فرزند سیدغلامرضا کد نامزد ۱۸۹۹

۳۴۸- خانم نرگس شیرمردی فرزند کلبعلی کد نامزد ۱۹۱۱

۳۴۹- آقای رضا شیرمردی شاه قاسمی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۹۱۲

۳۵۰- خانم فریبا شیری فرزند اله یار کد نامزد ۱۹۱۴

۳۵۱- آقای میلاد شیرین فرزند علم باز کد نامزد ۱۹۱۵

۳۵۲- آقای ابراهیم شیشه بر فرزند پرویز کد نامزد ۱۹۱۶

۳۵۳- آقای عادل شیشه گری فرزند محمد کد نامزد ۱۹۱۷

۳۵۴- آقای رمضان صادقی اصل فرزند موسی کد نامزد ۱۹۱۸

۳۵۵- آقای محمود صادقی حسنوند فرزند معنا کد نامزد ۱۹۱۹

۳۵۶- خانم زیبا صالح پور فرزند ناصر کد نامزد ۱۹۲۱

۳۵۷-آقای امید صالح خوباورصاد فرزند صفدر کد نامزد ۱۹۲۲

۳۵۸- آقای عقیل صالح راد فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۹۲۴

۳۵۹- آقای سیدابراهیم صالحی فرزند سیدرحیم کد نامزد ۱۹۲۵

۳۶۰- آقای هاشم صالحی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۶

۳۶۱- آقای ایمان صحت نیا فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۹۲۸

۳۶۲- خانم سمیرا صدری فرزند صباح کد نامزد ۱۹۲۹

۳۶۳- خانم ساره صفاریان فرزند سعید کد نامزد ۱۹۴۱

۳۶۴- آقای مجتبی صفاریان فرزند مصطفی کد نامزد ۱۹۴۲

۳۶۵- آقای مسلم صفائی مقدم فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۹۴۴

۳۶۶- آقای سیدحسن ضعفاءلنجی مشهور به سید حسن ضعفایى فرزند سیدمیرزا کد نامزد ۱۹۴۸

۳۶۷- آقای سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان فرزند سیدحمداله کد نامزد ۱۹۵۱

۳۶۸- آقای رستم طاهری فرزند اسفندیار کد نامزد ۱۹۵۲

۳۶۹- آقای علی طاهری فرزند سبزعلی کد نامزد ۱۹۵۴

۳۷۰- آقای احسان طاهری سرمور فرزند چنگیز کد نامزد ۱۹۵۵

۳۷۱- آقای محمد طاهری طلاوری فرزند یارمحمد کد نامزد ۱۹۵۶

۳۷۲- آقای علی طاهری منش فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۹۵۷

۳۷۳- آقای سعید طائی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۵۸

۳۷۴- خانم مریم طائی مشهور به مریم طایى فرزند یعقوب کد نامزد ۱۹۵۹

۳۷۵- آقای موسی طائی فرزند یعقوب کد نامزد ۱۹۶۱

۳۷۶- آقای ولید طائی فرزند عبدالصمد کد نامزد ۱۹۶۲

۳۷۷- آقای مجتبی طرفی فرزند ناصر کد نامزد ۱۹۶۶

۳۷۸-خانم سهام طرفی حردانی فرزند ضامل کد نامزد ۱۹۶۷

۳۷۹- آقای جمال طرفی زویری فرزند ناصر کد نامزد ۱۹۶۸

۳۸۰-آقای رضا طهماسبی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۹۶۹

۳۸۱- آقای عیسی طهماسی فرزند فیضاله کد نامزد ۱۹۷۱

۳۸۲-خانم بهناز ظاهری عبده وند فرزند مجید کد نامزد ۱۹۷۲

۳۸۳- آقای ذوالفقار ظاهری عبده وند فرزند عیسی کد نامزد ۱۹۷۴

۳۸۴- آقای عبداله ظاهری عبده وند فرزند یداله کد نامزد ۱۹۷۵

۳۸۵- آقای محمد عارف نیا فرزند جعفر کد نامزد ۱۹۷۷

۳۸۶- آقای علی عالی پور فرزند اله داد کد نامزد ۱۹۷۸

۳۸۷- آقای یاسر عالی پور فرزند مهرعلی کد نامزد ۱۹۷۹

۳۸۸- خانم سمیه عبودی فرزند سیدخضیر کد نامزد ۱۹۸۶

۳۸۹- آقای محمد عبودی زاده فرزند علیرضا کد نامزد ۱۹۸۷

۳۹۰- خانم سلوا عبیات فرزند منصور کد نامزد ۱۹۹۱

۳۹۱- آقای فاضل عبیات فرزند عباس کد نامزد ۱۹۹۲

۳۹۲- آقای جعفر عبیداوی فرزند صادق کد نامزد ۱۹۹۴

۳۹۳- آقای حسین عبیداوی فرزند کریم کد نامزد ۱۹۹۵

۳۹۴- خانم ابتسام عبیدی نیسی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۹۶

۳۹۵- آقای رحیم عڃرشاوی مشهور به رحیم عڃرش فرزند کاظم کد نامزد ۲۱۱۲

۳۹۶- آقای عزیز عذاری فرزند علی کد نامزد ۲۱۱۴

۳۹۷- آقای علی اکبر عروجن فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۱۱۵

۳۹۸- آقای هادی عزیزی انور فرزند کریم کد نامزد ۲۱۱۶

۳۹۹-آقای محسن عساکره فرزند خنجر کد نامزد ۲۱۱۷

۴۰۰- آقای احمد عسکریان فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۱۱۸

۴۰۱- خانم نورا عصاره فرزند مهدی کد نامزد ۲۱۱۹

۴۰۲- آقای سیدعباس عطاریان فرزند سیدمطهر کد نامزد ۲۱۲۱

۴۰۳- آقای پیمان عطائی کڃوئی فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۲۱۲۲

۴۰۴- آقای میلاد عظیمی فرزند ادریس کد نامزد ۲۱۲۴

۴۰۵- آقای بهرام علی بخشی فرزند علی داد کد نامزد ۲۱۲۵

۴۰۶- آقای امید علی بیگی فرزند رمضان کد نامزد ۲۱۲۶

۴۰۷- آقای رضا علیجانی فرزند اسحق کد نامزد ۲۱۲۷

۴۰۸- آقای مهدی علیدادی فرزند محمود کد نامزد ۲۱۲۸

۴۰۹- آقای ایمان علیرضائی فرزند منوچهر کد نامزد ۲۱۲۹

۴۱۰- آقای فاضل عمیری فرزند حسن کد نامزد ۲۱۴۱

۴۱۱- آقای مجید عنافجیان فرزند علی کد نامزد ۲۱۴۲

۴۱۲- آقای محمد عنایتی راد فرزند فتح اله کد نامزد ۲۱۴۴

۴۱۳- آقای صاحب عوده تبار فرزند فاخر کد نامزد ۲۱۴۵

۴۱۴-خانم سهام عیدانی فرزند صالح کد نامزد ۲۱۴۶

۴۱۵- آقای جمعه عیسی زاده مهدیه فرزند صالح کد نامزد ۲۱۴۷

۴۱۶- خانم شهلا غریبی فرزند داراب کد نامزد ۲۱۴۸

۴۱۷- آقای محسن غلام مشاکی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۲۱۵۴

۴۱۸- آقای رحیم غلامی فرزند لفته کد نامزد ۲۱۵۵

۴۱۹- آقای میلاد غمگین فرزند خدامراد کد نامزد ۲۱۵۶

۴۲۰- آقای سیدمحمد غنی فرزند سیداحمدعلی کد نامزد ۲۱۵۷

۴۲۱- آقای حمید غوابش مشهور به بدر غوابش فرزند محمد کد نامزد ۲۱۵۸

۴۲۲- آقای علیمحمد غیبی فرزند محمدسلطان کد نامزد ۲۱۵۹

۴۲۳- آقای سیدجواد فاضلی فرزند سیدخمیس کد نامزد ۲۱۶۱

۴۲۴- آقای سیدحسن فاضلی فرزند سیدخلیل کد نامزد ۲۱۶۲

۴۲۵- آقای سیدفیصل فاضلی فرزند سیدخلف کد نامزد ۲۱۶۴

۴۲۶- آقای سیدقادر فاضلی فرزند سیدیابر کد نامزد ۲۱۶۵

۴۲۷- آقای سیدقاسم فاضلی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۱۶۶

۴۲۸- آقای سیدلطیف فاضلی فرزند سیدهادی کد نامزد ۲۱۶۷

۴۲۹- آقای عباس فاضلی فرزند حسن کد نامزد ۲۱۶۸

۴۳۰- آقای سیدمحمد فاضلی مجرد مشهور به سادات جعاوله فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۱۶۹

۴۳۱- آقای حسین فتاحی فرزند سلمان کد نامزد ۲۱۷۱

۴۳۲- آقای سپهر فتاحی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۱۷۲

۴۳۳- آقای علیرضا فخر فرزند محمدمهدی کد نامزد ۲۱۷۴

۴۳۴- آقای فرهاد فرامین فرزند فرامرز کد نامزد ۲۱۷۵

۴۳۵- آقای نعمت اله فرزام نیا فرزند ماشاءاله کد نامزد ۲۱۷۶

۴۳۶- آقای امین الله فرهادی فرزند احمد کد نامزد ۲۱۷۷

۴۳۷- آقای میثم فرهادی کاهکش فرزند علی جمعه کد نامزد ۲۱۷۸

۴۳۸- آقای مهدی فریدونی پالنگان فرزند محمد کد نامزد ۲۱۸۲

۴۳۹- خانم ایمان فضلی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۸۴

۴۴۰- آقای عیدی فعال فرزند حسن کد نامزد ۲۱۸۵

۴۴۱- آقای علی فلیوش مشهور به على سودانى فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۱۸۶

۴۴۲- آقای علیرضا قاسم پور فرزند عبدالنبی کد نامزد ۲۱۸۸

۴۴۳- آقای داود قاسمی فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۱۸۹

۴۴۴- آقای محمد قاسمی فرزند قاسم کد نامزد ۲۱۹۱

۴۴۵- خانم لیلا قانع آزاد فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۱۹۲

۴۴۶- آقای مهدی قائدی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۱۹۴

۴۴۷- آقای نوید قائدی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۱۹۵

۴۴۸- آقای مصطفی قربانی فرزند غلام کد نامزد ۲۱۹۶

۴۴۹- خانم یگانه قشقائی فرزند یوسف کد نامزد ۲۱۹۸

۴۵۰- آقای حیدر قطب الدین مشهور به حیدر دشت بزرگ فرزند عبداله کد نامزد ۲۱۹۹

۴۵۱- آقای منوچهر قلندر فرزند علی نظر کد نامزد ۲۲۱۴

۴۵۲- آقای محسن قلندرنژاد فرزند غلامحسن کد نامزد ۲۲۱۵

۴۵۳- خانم زهرا قنبری فرزند رضا کد نامزد ۲۲۱۶

۴۵۴- آقای مسلم قنبری عدیوی فرزند مرداس کد نامزد ۲۲۱۷

۴۵۵- آقای داود قندعلی فرزند تیمور کد نامزد ۲۲۱۸

۴۵۶- آقای محمدرضا قیصریان فرزند کریم کد نامزد ۲۲۴۱

۴۵۷- آقای فرشاد کاشانی فرزند علی کد نامزد ۲۲۴۲

۴۵۸- آقای رضا کاظمی فرزند بهرام کد نامزد ۲۲۴۵

۴۵۹- آقای علی کاکاوند فرزند محمد کد نامزد ۲۲۴۶

۴۶۰- خانم مرضیه کاملان فرزند محسن کد نامزد ۲۲۴۷

۴۶۱- خانم هما کاه کش فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۲۴۸

۴۶۲- خانم آزیتا کاه کش حاتمی فرزند حسین کد نامزد ۲۲۴۹

۴۶۳- آقای بهروز کایدخورده فرزند علی کد نامزد ۲۲۵۱

۴۶۴- آقای حکیم کرامتی پور فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۲۵۲

۴۶۵- آقای رحیم کرامی مشهور به رحیم کعب فرزند علی کد نامزد ۲۲۵۴

۴۶۶- آقای علی رضا کربلائی پور فرزند عوضکد نامزد ۲۲۵۶

۴۶۷- آقای شهرام کردانی فرزند سعد کد نامزد ۲۲۵۷

۴۶۸- آقای احمدرضا کردزنگنه فرزند موسی کد نامزد ۲۲۵۸

۴۶۹- خانم مرضیه کردزنگنه فرزند مرتضی کد نامزد ۲۲۵۹

۴۷۰- آقای مصطفی کردزنگنه فرزند مرتضی کد نامزد ۲۲۶۱

۴۷۱- آقای محمد کروشاوی مشهور به کروشاتى – کروشات فرزند خلف کد نامزد ۲۲۶۲

۴۷۲- آقای بیژن کریمی فرزند داراب کد نامزد ۲۲۶۴

۴۷۳- خانم سارا کریمی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۲۶۵

۴۷۴- آقای عبداله کریمی فرزند احمد کد نامزد ۲۲۶۷

۴۷۵- آقای نوید کریمیان فرزند حسن کد نامزد ۲۲۶۸

۴۷۶- آقای هادی کریمی سیاح فرزند سبزعلی کد نامزد ۲۲۶۹

۴۷۷- آقای جواد کریمی ورناصری فرزند علی قباد کد نامزد ۲۲۷۱

۴۷۸- آقای امیر کشور فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۲۷۲

۴۷۹- آقای رحیم کعب عمیر مشهور به رحیم کعبى فرزند جاسم کد نامزد ۲۲۷۴

۴۸۰- خانم وحیده کعب عمیر فرزند علی کد نامزد ۲۲۷۵

۴۸۱- آقای عبدالواحد کعبی فرزند محمد کد نامزد ۲۲۷۶

۴۸۲- آقای مسلم کلانتری فرزند نبی اله کد نامزد ۲۲۷۸

۴۸۳- آقای امیرکمال کمائی فرزند علی کد نامزد ۲۲۷۹

۴۸۴- آقای علم شیر کهزادوند فرزند علی باز کد نامزد ۲۲۸۱

۴۸۵- آقای اسماعیل کوچک اندام فرزند عبدالحمید کد نامزد ۲۲۸۲

۴۸۶- آقای فرشاد کیان پور فرزند ماندنی کد نامزد ۲۲۸۴

۴۸۷- آقای علی رضا گل فرزند جمعه کد نامزد ۲۲۸۵

۴۸۸- خانم معصومه گل داری فرزند علی بخش کد نامزد ۲۲۸۶

۴۸۹- آقای بهرام گلناریان فرزند سیف اله کد نامزد ۲۲۸۷

۴۹۰- آقای محمد گوبالی زاده فرزند قاسم کد نامزد ۲۲۸۹

۴۹۱- آقای حمیدرضا گودرزی فرزند خدامراد کد نامزد ۲۲۹۱

۴۹۲- خانم اعظم گوهردوست فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۲۹۲

۴۹۳- خانم اسماء لجمارک فرزند محمد کد نامزد ۲۲۹۴

۴۹۴- خانم جواهر لطیفی فرزند مطیر کد نامزد ۲۲۹۶

۴۹۵- آقای محمد لفیتی فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۲۲۹۷

۴۹۶- آقای ایمان لورابی مشهور به ایمان لهرابى فرزند غلامعباس کد نامزد ۲۲۹۸

۴۹۷- آقای صالح لویمی فرزند حمید کد نامزد ۲۴۱۱

۴۹۸- آقای عارف لویمی فرزند حرفش کد نامزد ۲۴۱۲

۴۹۹- آقای مسعود لویمی فرزند احمد کد نامزد ۲۴۱۵

۵۰۰- آقای مهدی لویمی فرزند عبدالحسن کد نامزد ۲۴۱۶

۵۰۱- آقای محمد مال گرد فرزند عبدالعظیم کد نامزد ۲۴۱۷

۵۰۲- آقای مهدی مال میری فرزند جواد کد نامزد ۲۴۱۸

۵۰۳- آقای جلال مجدم فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۲۴۲۱

۵۰۴- آقای علی مجدم فرزند رضا کد نامزد ۲۴۲۴

۵۰۵- آقای محمد محسین پورشریف فرزند کاظم کد نامزد ۲۴۲۶

۵۰۶- آقای توفیق محسینی فرزند شلش کد نامزد ۲۴۲۷

۵۰۷- آقای علی اکبر محقق مشهور به ندارم فرزند محمدهادی کد نامزد ۲۴۲۸

۵۰۸- آقای منصور محمدحسینی فرزند علی ضامن کد نامزد ۲۴۲۹

۵۰۹- خانم ارغوان محمدحسینی حاجی ور فرزند کورش کد نامزد ۲۴۴۱

۵۱۰- آقای روح اله محمدیان فرزند محمد کد نامزد ۲۴۴۲

۵۱۱- آقای شهرام محمدیان فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۴۴۵

۵۱۲- آقای صالح محمدیان مشهور به سمیر محمدیان فرزند عبدالمهدی کد نامزد ۲۴۴۶

۵۱۳- آقای علی محمدی رجا فرزند بویراحمد کد نامزد ۲۴۴۸

۵۱۴- آقای سیاوش محمودی فرزند علی داد کد نامزد ۲۴۴۹

۵۱۵- خانم معصومه محمودی فرزند فرهاد کد نامزد ۲۴۵۲

۵۱۶- خانم همیرا محمودی قلعه تکی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۵۴

۵۱۷- آقای مجتبی مختاری چهاربری فرزند حسین کد نامزد ۲۴۵۵

۵۱۸- آقای سیدحسین مدیح فرزند سیدانور کد نامزد ۲۴۵۶

۵۱۹- آقای آرمان مرادی فرزند خدامنده کد نامزد ۲۴۵۷

۵۲۰- آقای اسماعیل مرادی فرزند کیامرز کد نامزد ۲۴۵۸

۵۲۱- آقای رحیم مرادی فرزند نصیر کد نامزد ۲۴۵۹

۵۲۲- آقای مهران مرادی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۶۱

۵۲۳- آقای احمد مرتضایی فر فرزند عزیز کد نامزد ۲۴۶۲

۵۲۴- آقای سیدعلی مرعشی فرزند حسین خسرو کد نامزد ۲۴۶۴

۵۲۵- آقای عبدالزهرا مرعی مشهور به رستم مرعى فرزند طبشر کد نامزد ۲۴۶۵

۵۲۶-آقای صباح مزبان پور فرزند جبار کد نامزد ۲۴۶۷

۵۲۷- آقای عبداله مسیحی فرزند علی محمد کد نامزد ۲۴۶۸

۵۲۸- آقای بهروز مشعشعیان اصل فرزند محمد کد نامزد ۲۴۶۹

۵۲۹- آقای عبدالحسین مطیری فرزند قاسم کد نامزد ۲۴۷۱

۵۳۰- آقای محمدمهدی مطیعی مشهور به احسان مطیعى فرزند محمدجواد کد نامزد ۲۴۷۲

۵۳۱- خانم آرزو معظم فرزند شمس اله کد نامزد ۲۴۷۵

۵۳۲- آقای مصطفی معلی مشهور به سید مصطفى معلى فرزند علی کد نامزد ۲۴۷۶

۵۳۳ -آقای دانیال معنائی فرزند سلطان محمد کد نامزد ۲۴۷۷

۵۳۴ -خانم الهام مقدم فرزند عبدالحسن کد نامزد ۲۴۷۸

۵۳۵- خانم مهناز مکفی فرزند مرتضی کد نامزد ۲۴۷۹

۵۳۶- آقای مهرداد مکوندی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۸۲

۵۳۷- آقای حبیب الله ملائی فرزند امان اله کد نامزد ۲۴۸۴

۵۳۸- آقای محمدحسین ملائی زمانی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۲۴۸۵

۵۳۹- آقای میلاد ملحانی فرزند حسن کد نامزد ۲۴۸۶

۵۴۰- آقای ناصر ملک آسا فرزند علیرضا کد نامزد ۲۴۸۷

۵۴۱- آقای بهنام ممبنی فرزند اسداله کد نامزد ۲۴۸۸

۵۴۲- آقای محمد ممبنی فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۴۸۹

۵۴۳- آقای بیژن ممبینی فرزند نوروز کد نامزد ۲۴۹۱

۵۴۴- آقای روح اله ممبینی فرزند مندنی کد نامزد ۲۴۹۲

۵۴۵- آقای محمد ممبینی مشهور به جان محمد ممبینى فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۴۹۴

۵۴۶-آقای محمود ممبینی فرزند عباس کد نامزد ۲۴۹۶

۵۴۷- آقای فرزاد منجزی ایستادگی فرزند علی محمد کد نامزد ۲۴۹۷

۵۴۸- آقای رضا منجزی زاده مشهور به رضا نامداری فرزند یوسف کد نامزد ۲۴۹۸

۵۴۹- آقای عبداله منصوری فرزند مهدی کد نامزد ۲۴۹۹

۵۵۰- خانم معصومه منصوری فرزند چراغعلی کد نامزد ۲۵۱۱

۵۵۱- آقای سیدناصر مهداوی فرزند سیدجحیل کد نامزد ۲۵۱۲

۵۵۲- آقای احمد مهدی پور فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵۱۴

۵۵۳- خانم معصومه مهدی پور فرزند کلبعلی کد نامزد ۲۵۱۵

۵۵۴- آقای مهرشاد مهردادیان فرزند مجید کد نامزد ۲۵۱۶

۵۵۵- آقای زاهد مهمدی کرتلائی فرزند فتحعلی کد نامزد ۲۵۱۷

۵۵۶- آقای علیرضا موچگانی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۵۱۸

۵۵۷- آقای سجاد موسوی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۱۹

۵۵۸- آقای سیدابوالحسن موسوی فرزند سیدشکرخدا کد نامزد ۲۵۲۱

۵۵۹- آقای سیداحمد موسوی مشهور به سید احمد یاسری فرزند سیدطعمه کد نامزد ۲۵۲۲

۵۶۰- آقای سیداحمد موسوی فرزند سیدقیصر کد نامزد ۲۵۲۴

۵۶۱-آقای سیدجاسم موسوی فرزند سیدحمید کد نامزد ۲۵۲۵

۵۶۲- آقای سیدسجاد موسوی فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۵۲۶

۵۶۳- آقای سیدعبدالرسول موسوی فرزند سیدعبدالرحمان کد نامزد ۲۵۲۷

۵۶۴- آقای سیدعزت اله موسوی فرزند سیدمرتضی کد نامزد ۲۵۲۸

۵۶۵- آقای سیدلفته موسوی فرزند سیدسعد کد نامزد ۲۵۲۹

۵۶۶- آقای سیدمحمدجواد موسوی فرزند سیدمحمدکاظم کد نامزد ۲۵۴۲

۵۶۷-آقای سیدمسلم موسوی فرزند سیدعزت الله کد نامزد ۲۵۴۴

۵۶۸-آقای سیدمصطفی موسوی فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۵۴۵

۵۶۹ -آقای سیدمهدی موسوی فرزند سیدحمد کد نامزد ۲۵۴۶

۵۷۰- آقای سیدمهدی موسوی فرزند سیدزغیر کد نامزد ۲۵۴۷

۵۷۱- آقای سیدهلال موسوی فرزند لعیبی کد نامزد ۲۵۴۸

۵۷۲- آقای سیدیاسر موسوی فرزند سیددعیسان کد نامزد ۲۵۴۹

۵۷۳- آقای سیدیوسف موسوی مشهور به سیدعادل موسوی فرزند سیدگطافه کد نامزد ۲۵۵۱

۵۷۴- خانم سیده لیلا موسویان فرزند سیدسیف اله کد نامزد ۲۵۵۶

۵۷۵- آقای سیدبهروز موسوی بهبید فرزند سیدصادق کد نامزد ۲۵۵۷

۵۷۶- آقای سیدمحسن موسوی زاده فرزند سیدعلی کد نامزد ۲۵۵۹

۵۷۷- آقای محسن موگهی فرزند محمود کد نامزد ۲۵۶۴

۵۷۸- آقای سیدامیر مولائی فرزند سیدجابر کد نامزد ۲۵۶۶

۵۷۹- آقای محمود مولائی فرزند علی ویس کد نامزد ۲۵۶۷

۵۸۰- آقای مهران مولائی فرزند روشن علی کد نامزد ۲۵۶۸

۵۸۱- خانم فرشته میرآب زاده فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۵۶۹

۵۸۲- آقای ابوذر مینائی فرزند حمید کد نامزد ۲۵۷۱

۵۸۳- آقای میثم نادری فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۵۷۴

۵۸۴- خانم طوبی نامداری فرزند محمد کد نامزد ۲۵۷۵

۵۸۵ -آقای رئوف نبهانی مشهور به رئوف کعبى فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۲۵۷۷

۵۸۶- آقای حسین نبی زاده فرزند سعید کد نامزد ۲۵۷۹

۵۸۷- آقای محمد نجاتی فرزند نعمت کد نامزد ۲۵۸۱

۵۸۸- آقای رضا نجارپور فرزند حمید کد نامزد ۲۵۸۲

۵۸۹- آقای محسن نجفی فرزند فرشید کد نامزد ۲۵۸۵

۵۹۰- آقای محمدرفیع نجفی فرزند مندنی کد نامزد ۲۵۸۶

۵۹۱- آقای علی نصیری فرزند اکبر کد نامزد ۲۵۸۹

۵۹۲- آقای جانعلی نظرپورکلائی مشهور به کوروش نظرپور کلائى فرزند صفقلی کد نامزد ۲۵۹۲

۵۹۳- آقای شهرام نظری فرزند علی کد نامزد ۲۵۹۴

۵۹۴- آقای عیسی نعامی فرزند ناصر کد نامزد ۲۵۹۵

۵۹۵- آقای محمد نوذریان فرزند منصور کد نامزد ۲۵۹۸

۵۹۶- خانم معصومه نورانی فرزند الله داد کد نامزد ۲۵۹۹

۵۹۷- آقای بهنام نوروزپور فرزند ایرج کد نامزد ۲۶۱۱

۵۹۸- آقای حسین نوری نوروزی فرزند جانعلی کد نامزد ۲۶۱۴

۵۹۹- آقای علی نیسی مشهور به على عبدالجلیل فرزند عبدالجلیل کد نامزد ۲۶۱۶

۶۰۰- آقای محمدامین نیسی فرزند عباس کد نامزد ۲۶۱۷

۶۰۱- آقای نادر نیسی فرزند قاسم کد نامزد ۲۶۱۸

۶۰۲- آقای حسن نیکخو فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۶۱۹

۶۰۳- آقای عبداله نیک سیرت فرزند زاهد کد نامزد ۲۶۲۱

۶۰۴- آقای علی مدد هاشم پور فرزند علیرضا کد نامزد ۲۶۲۲

۶۰۵- آقای سیدعباس هاشمی فرزند سیدکریم کد نامزد ۲۶۲۴

۶۰۶- آقای سیدمحسن هاشمی فرزند سیدعزیز کد نامزد ۲۶۲۵

۶۰۷- آقای سیدشبیب هاشمی زاده مشهور به سید نعیم هاشمى زاده فرزند علی کد نامزد ۲۶۲۷

۶۰۸- آقای عبداله هلیڃی فرزند علی کد نامزد ۲۶۲۹

۶۰۹- آقای امین هیالی فرزند جنگی کد نامزد ۲۶۴۱

۶۱۰- آقای رسول ویسی نژاد فرزند تجلی کد نامزد ۲۶۴۲

۶۱۱- آقای سیدمهدی یرافی فرزند سیدهاشم کد نامزد ۲۶۴۵

۶۱۲- آقای محمدصادق یزدانی فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۶۴۶

۶۱۳- آقای محمودرضا یوسفی فرزند عوضکد نامزد ۲۶۴۷

۶۱۴- آقای مظفر یوسفی فرزند علی حسین کد نامزد ۲۶۴۸

۶۱۵- آقای سیدقنبر یوسفیانی فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۶۴۹

 

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۳ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۳ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری اهواز در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور ازتاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .


آخرين اخبار
پر بحث ترين
پیش دبستانی و دبستان امام سجاد (ع)
تابناك وب
تابناك وب
ایران خودرو
ثبت نام تحصیلی
فراخوان شهرداری
محل كد آمار