مدیریت بحران خوزستان نسبت به وقوع پدیده گرد و غبار خارجی در استان اخطار داد

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۴ ق٫ظ
مدیریت بحران خوزستان نسبت به وقوع پدیده گرد و غبار خارجی در استان اخطار داد _ اداره کل مدیریت بحران خوزستان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪار ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺶ و ﻫﺸﺪار ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺮد و ﺧـﺎک ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﯽ، در خصوص وقوع پدیده گرد و غبار در استان، هشدار سطح نارنجی(اخطاریه) صادر کرد.

 براساس این هشدار، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮده ﮔﺮد و ﺧﺎک از ﻋﺮاق،  اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﻏﺮﺑﯽ، ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن از اواﺧﺮ وﻗﺖ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ اردیبهشت تا ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ اردیبهشت ماه جاری مورد انتظار است.

کاهش دید افقی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا، اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﮔﺮد و ﺧﺎک و اﺣﺘﻤـﺎل آﺳـﯿﺐ ﺑـﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴـﺎت ﺣﺴـﺎس ﺑـﻪ ﮔﺮد و خاک از جمله مخاطرات این پدیده عنوان شده است.

همچنین ﺧﻮدداری از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻨﻔﺴﯽ‌، اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده، کودکان، اﺣﺘﯿﺎط در ﺗﺮدد ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی و اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺴـﺌﻮلان مربوطه توصیه شده است.

دستور ابلاغ هشدار سطح نارنجی به اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و سایر دستگاههای مرتبط جهت اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم، تداوم آماده باش و انجام اقدامات مورد نیاز جهت پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی از دیگر موارد این هشدار است.

براساس این اخطاریه اقدامات لازم در قالب ۲۲ بند از سوی مدیریت بحران به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.


آخرين اخبار
پر بحث ترين
فولاد
شهرزیبارا شهروند زیبا می سازد
شهرداری
تابناک وب
ثبت نام تحصیلی
تابناك وب
محل كد آمار