به گزارش کشاورزی پرس، فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با صدور حکمی مسعود حکمی را بعنوان معاون سد و نیروگاه سازمان منصوب کرد تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

 
منبع:روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان